ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
คู่มือการจัดการเรียนรู้ วปส. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 64
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.37 KB 60
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ขออนุญาตเขตฯ ไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 257
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.34 KB 68
แบบ ปร.5(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.33 KB 61
แบบ ปร. 4(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.3 KB 66
ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.51 KB 66
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 แนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 56
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 925.79 KB 68
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 75