กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวิชัย เภอแสละ
ครู คศ.3