ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ก.ย. 61 ถึง 14 ก.ย. 61 กีฬาต้านยาเสพติด (งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียรใหญ่)
ฝ่ายกิจการนักเรียน
05 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 งานวันมัธยมศึกษาครั้งที่ 28
ฝ่ายบริหาร/บุคลากรทุคน
03 ก.ย. 61 งานข้อมูลมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2561
ฝ่ายบุคคล
27 ส.ค. 61 ประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย
23 ส.ค. 61 ถึง 24 ส.ค. 61 กิจกรรมอบรมนักเรียนและแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
17 ส.ค. 61 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 ส.ค. 61 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า)
กลุ่มสาระวิทยาศาสาสตร์/ฝ่ายวิชาการ
14 ส.ค. 61 ประชุมหัวหน้าฝ่าย
ผู้อำนวยการ
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ
10 ส.ค. 61 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ส.ค. 61 อบรมนักเรียนโครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการโรงเรียนคุณธรรม
ครูกรรณิกา นิ่มนวล/ครูรัชนี สุขสวัสดิ์/ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 กรีฑาอำเภอเชียรใหญ่
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา/ฝ่ายวิชาการ
31 ก.ค. 61 รายงานทางการเงินและบัญชี
ฝ่ายงบประมาณ
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการลที่ 10
หยุดการเรียนการสอน
28 ก.ค. 61 วันเข้าพรรษา

หยุดการเรียนการสอน
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
หยุดการเรียนการสอน
26 ก.ค. 61 แห่เทียนพรรษา/นำนักเรียนเข้าวัดวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน
24 ก.ค. 61 ถึง 25 ก.ค. 61 สอบกลางภาค
ฝ่ายวิชาการ
23 ก.ค. 61 ส่งข้อสอบ
บุุคลากรทุกคน/ฝ่ายวิชาการ
23 ก.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1
ผู้อำนวยการ/ครูรัชนี สุขสวัสดิ์
18 ก.ค. 61 กิจกรรมถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT 11
ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ก.ค. 61 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม
ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย