เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / จุดเน้น
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ / จุดเน้น

เอกลักษณ์
 

                             สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ    บรรยากาศลิงแสม

                             เก่าแก่สถาบัน                   ผูกพันศิษย์เก่า

 

อัตลักษณ์

งานดี ยิ้มใส ไหว้สวย

 

จุดเน้น

          1. จัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี

          2. ปลูกฝังเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย ยึดหมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

          3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ครูได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นครูมืออาชีพ

          5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง