กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเสรี นิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6