กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรวมพร สีเผือก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2