กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ