คณะผู้บริหาร

นายเสรี นิ่ม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรัตตัญญู ศรีไชย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0887611833
อีเมล์ : msrichai18@gmail.com