นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน

1. เร่งรัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร

2. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

3. เร่งรัดการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. เร่งรัดการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากรและชุมชน

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา

และศิลปะพื้นบ้าน

8. ประสานความร่วมมือศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระแระมุข

10. เร่งรัดปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

12. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

13. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Mamagement)