คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิติยา นาท่ม
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา ช้างชู
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรจิรา เจียมสกุล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริกร ฉิมมี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัญมนี จันทร์แป้น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล ชูจันทร์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นายภูธเรศ ชูแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรัญญา ประดงจงเนตร
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3