กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอดิศร รอดเหลื่อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชัย เภอแสละ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0