คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน