พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนรอบด้านเต็มศักยภาพตามธรรมชาติ

2. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

3. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย

5. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริม พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

7. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรอบรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง

2. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

3. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย

5. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปลอดสารเสพติดและอบายมุข

6. ครูได้รับการพัฒนา และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

7. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้

8. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน