ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่รับโอนมาจากเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เดิมชื่อโรงเรียนบางหว้าวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบางหว้าวิทยา คือ พระอธิการเนื่องโกวิโท เจ้าอาวาสวัดบางหว้า (ธรรมยุติกาวาส) และนายแกบ ชูทอง ครูใหญ่ โรงเรียนวัดบางหว้า โดยขออนุญาตจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการเปิดสอน ตั้งแต่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๙ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดบางหว้าเป็นสถานที่เรียน ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ย้ายกิจการจากวัดบางหว้า มาเช่าที่ดินของวัดเขาแก้ววิเชียร ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ ๙ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นที่ ๖ไร่เศษ สร้างอาคารแบบ ๐๐๑ เป็นครั้งแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๑๔ พระครูวิเชียรปทุมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววิเชียร ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ซื้อกิจการโรงเรียนบางหว้าวิทยามาดำเนินการเอง ได้พยายามปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา

พ.ศ. ๒๕๑๖ได้ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อจาก บางหว้าวิทยา อักษรย่อ .ว. มาเป็น วิเชียรประชาสรรค์ อักษรย่อ ว.ป.ส. เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเจ้าของโรงเรียนและประชาชนที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน

พ.ศ. ๒๕๑๘ พระครูวิเชียรปทุมรัตน์ ได้ปรึกษากับคณะครู - อาจารย์ที่สอนอยู่ในขณะนั้นทำเรื่องโอนกิจการให้กรมสามัญศึกษามาดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕๑๙ มติคณะรัฐมนตรีให้รับโอนโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ มาเป็นของรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้ชื่อเดิม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ และถือเอา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๙ เป็นวันกำเนิดโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์