ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา โมลี
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการอำเภอเชียรใหญ่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีมงคล ศรีมีชัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายอุส่าห์ ศิวาโมกข์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยะ ชนะศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายเสาร์วัน จะนู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2534-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร ทิพย์กองลาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538-2541
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ภักดี ชูหวาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายดำเนิน มาทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย ศรีมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมุ่ง หนูพยันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร นิลพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ ชัยทองสุขทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตตัญญู ศรีไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561-2564