ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

1. ผู้บริหาร

    1.1 ผู้อำนวยการ

1

-

1

    1.2 รองผู้อำนวยการ

-

-

-

2. ครูประจำการ

5

7

12

3. ครูอัตราจ้าง

-

-

-

4. ช่างไฟฟ้า

1

-

1

รวม

7

7

14