กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิภาวดี จันทร์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเสรี นิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0