กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิภาวดี จันทร์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นายเสรี นิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -