วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ก้าวทันเทคโนโลยี  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย เป็นคนดีของสังคม


ปรัชญา

ปัญญา นรานํ รตนํ   ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน