หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/

กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

120

(3 นก)

120

(3 นก)

120

(3 นก)

120

(3 นก)

คณิตศาสตร์

120

120

120

240

(6 นก)

วิทยาศาสตร์

120

(3 นก)

120

(3 นก)

120

(3 นก)

240

(6 นก)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 - ประวัติศาสตร์

 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

 - เศรษฐศาสตร์ / ภูมิศาสตร์

160

(4 นก)

(40/1 นก)

(120/3 นก)

160

(4 นก)

(40/1 นก)

(120/3 นก)

160

(4 นก)

(40/1 นก)

(120/3 นก)

320

(4 นก)

(80/2 นก)

(240/6 นก)

สุขศึกษาและพลศึกษา

(80/2 นก)

(80/2 นก)

(80/2 นก)

(120/3 นก)

ศิลปะ

(80/2 นก)

(80/2 นก)

(80/2 นก)

(120/3 นก)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(80/2 นก)

(80/2 นก)

(80/2 นก)

(120/3 นก)

ภาษาต่างประเทศ

(120/3 นก)

(120/3 นก)

(120/3 นก)

(240/6 นก)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

120

120

120

360

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี

รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2,600 ชั่วโมง