ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

ชั้น

ปีการศึกษา 2560

(คน)

ปีการศึกษา 2561

(คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

21

13

มัธยมศึกษาปีที่ 2

19

20

มัธยมศึกษาปีที่ 3

23

23

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

63

56

มัธยมศึกษาปีที่ 4

12

14

มัธยมศึกษาปีที่ 5

16

13

มัธยมศึกษาปีที่ 6

10

15

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

38

42

รวม

101

98