กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์