กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางกรรณิกา นิ่มนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -