กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกรรณิกา นิ่มนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0