กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนบชนก นิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr.Oscar Nandwa Lungazo
ครูต่างประเทศ