กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกรกนก เภรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรัญญา ชัยจันดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0