กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกรกนก เภรีกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางอรัญญา ชัยจันดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -