ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 17673
คู่มือการจัดการเรียนรู้ วปส. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 17470
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 17381
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.07 KB 17396
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.06 KB 17204
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.91 KB 17532
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.29 KB 17273
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.55 KB 17226
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.37 KB 17194
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ขออนุญาตเขตฯ ไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 17286
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.34 KB 17604
แบบ ปร.5(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.33 KB 17453
แบบ ปร. 4(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.3 KB 17375
ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.51 KB 17379
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 แนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 17190
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 925.79 KB 17257
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 17572