ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 82809
คู่มือการจัดการเรียนรู้ วปส. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 82378
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 82288
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.07 KB 82304
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.06 KB 82115
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.91 KB 82438
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.29 KB 82190
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.55 KB 82133
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.37 KB 82102
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ขออนุญาตเขตฯ ไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 82205
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.34 KB 82513
แบบ ปร.5(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.33 KB 82360
แบบ ปร. 4(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.3 KB 82283
ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.51 KB 82285
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 แนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 82101
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 925.79 KB 82163
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 82483