ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 147084
คู่มือการจัดการเรียนรู้ วปส. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 146642
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 146555
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.07 KB 146567
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.06 KB 146393
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.91 KB 146697
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.29 KB 146474
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.55 KB 146443
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.37 KB 146366
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ขออนุญาตเขตฯ ไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 146508
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.34 KB 146787
แบบ ปร.5(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.33 KB 146636
แบบ ปร. 4(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.3 KB 146560
ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.51 KB 146546
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 แนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 146369
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 925.79 KB 146420
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146756