ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 267283
คู่มือการจัดการเรียนรู้ วปส. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 267298
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 267239
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.07 KB 267222
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.06 KB 267220
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.91 KB 267221
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.29 KB 267227
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.55 KB 267237
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.37 KB 267297
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ขออนุญาตเขตฯ ไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 267558
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.34 KB 267312
แบบ ปร.5(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.33 KB 267307
แบบ ปร. 4(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.3 KB 267303
ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.51 KB 267293
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 แนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 267300
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 925.79 KB 267298
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 267306