ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.54 MB 147083
คู่มือการจัดการเรียนรู้ วปส. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 146641
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.01 KB 146548
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 386.07 KB 146560
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 316.06 KB 146386
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.91 KB 146696
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.29 KB 146467
ข้อมูล Big data นักเรียนระดับชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.55 KB 146436
แบบรายงานข้อมูลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.37 KB 146365
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ขออนุญาตเขตฯ ไปอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 146507
ปร.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.34 KB 146780
แบบ ปร.5(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.33 KB 146629
แบบ ปร. 4(ก) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.3 KB 146553
ทะเบียนคุมการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.51 KB 146545
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 แนวนอน Word Document ขนาดไฟล์ 235 KB 146368
แผนปฏิบัติการประจำปี 59 Word Document ขนาดไฟล์ 925.79 KB 146419
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59-62 Word Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146749