ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางสาววิภาวดี จันทร์ทอง รายวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ รหัสวิชา ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาวดี จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,11:20  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางกรรณิกา นิ่มนวล รายวิชา พระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางกรรณิกา นิ่มนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,10:54  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางอรัญญา ชัยจันดี รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา ชัยจันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:06  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นายวิชัย เภอแสละ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย เภอแสละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:05  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางนบชนก นิ่ม รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3 รหัสวิชา อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนบชนก นิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:03  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นายอดิศร รอดเหลื่อม รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัสวิชา ว23201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:02  อ่าน 452 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางสาวนริษา จงไกรจักร รายวิชา ดนตรีนาฏศิลป์ รหัสวิชา ศ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนริษา จงไกรจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:00  อ่าน 415 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นายนพวิทย์ แซ่ภู่ รายวิชา วอลเลย์บอล รหัสวิชา พ22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นายนพวิทย์ แซ่ภู่
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,23:59  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางรัชนี สุขสวัสดิ์ รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,23:57  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,23:55  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..