ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางอรัญญา ชัยจันดี รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา ชัยจันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:06  อ่าน 447 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นายวิชัย เภอแสละ รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย เภอแสละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2563,00:05  อ่าน 414 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,23:55  อ่าน 395 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นางสาวกรกนก เภรีกุล รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรกนก เภรีกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,23:48  อ่าน 417 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน นายเสรี นิ่ม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายเสรี นิ่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,23:39  อ่าน 367 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บันทึกการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย เภอแสละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,13:43  อ่าน 638 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีสู่วิถีโรงเรียนปลอดยาเสพติด
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย เภอแสละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,15:04  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การสอนเสริม เติมเก่ง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา ชัยจันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,14:47  อ่าน 600 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง ชุดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพ การทำผา้บาติก
ชื่ออาจารย์ : นายวิชัย เภอแสละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,14:45  อ่าน 1462 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง การแก้ปัญหาผลการเรียนปลอด 0, ร, มส และ มผ โดยอาศัยเทคนิคชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,14:31  อ่าน 882 ครั้ง
รายละเอียด..